Turizm

Azərbaycanda idman dirmanmasi növü üzrə dünya kuboku nə vaxt keçirilib?
d) 2013
Azərbaycanda idman turizmi növünü hansı federasiya inkişaf etdirir?
c) Fairex
İdman məşqi necə prosesdir?
b) Pedaqoji
İdman məşqinin əsas istiqamətləri nəyə yönəldilmişdir?
a)Təlimə,tərbiyyəyə və özünü tərbiyyə metodikasi
Məşq prosesində məşqçi hansı rola malikdir?
c)istiqamətverici,rəhbəredici,təşkilatçı nəzəriyyəsi və metodikası
İdman məşqinin metodik əsasını nə təşkil edir?
d) hərəkət metodları sistemi metodikası
Məşq prosesində geniş şəkildə nələr tətbiq olunur?
a)Məşq yükünün səmərəliliyini gücləndirən xüsusi amillər.
Məşq prosesində həll olunan məqsəd və vəzifələrin başlıca hədəfi nədir?
c) idman nailiyyəti əldə etmək
Yüksək idman nailiyyətlərinin qazanılması yolunda hansı əhəmiyyətli məqsəd izlənilməlidir?
e) mənəvi və fiziki keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi
İdman məşqində vahid şəkildə nə qoyulmalı və həll olunmalıdır?
d) məqsəd
Ümumilikdə məşq prosesinin əsas vəzifələrinə nələr daxildir?
b) fiziki, texniki, taktiki, psixoloji və nəzəri hazırlıq
İdmançı turistlərin məşqində tətbiq olunan əsas metodlar hansılardır?
d) söz metodi, əyani metod, ciddi reqlamentləşdirilmiş hərəkət metodu, təkrar metod, oyun metodu, yarış metodu.
Öyrənmə prosesində hərəkət metodunun hansı variantları var?
a)Hissələrə bölüşdürmə və bütöv
Oyun metodunu fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər hansılardır?
c) İştirakçıların müstəqilliyi, təşəbbüsü, yaradıcılığı, qarşılıqlı əlaqələri, fiziki və mənəvi keyfiyyətlərin inkişafı
Yarış metodunun hansı variantları var?
a)Tədris yarışları, əsas yarışlar
Söz metodundan hansı məqsədlə istifadə olunur?
b) Bilik verilməsi, tapşırıq verilməsi və onun yerinə yetirilməsinə rəhbərlik, taöşırığın mənimsənilməsinin qiymətləndirilməsi , qazanılmış nailiyyətlərin təhlili, mənəvi-estetik təsir.
Əyani metod neçə qrupa bölünür?
c) 2
Əyani metod hansı qruplara bölünür?
d)bilavasitə və bilavasitə ilə ifadə olunan.
Hərəkət haqqında təsəvvürü tamamlayan və dərinləşdirən metodlar hansılardır?
e) Bütün metodlar söz metodu ilə əlaqəli şəkildə

Məşq prosesində tətbiq olunan əsas pedaqoji prinsiplər hansılardır?
a)Şüurluq və fəallıq, əyanilik, anlaşıqlıq və fərdilik, sistematiklik və tələblərin tədricən artırılması
Sistematiklik (müntəzəmlik) prinsipi nələri əhatə edir?
a)Ardıcıllıq , tədricilik, fasiləsiz təlim və tərbiyyə
Tərəqqi prinsipi nələri artırmağı nəzərdə tutur?
b) Fiziki tərbiyyə vəzifəsini həll etmək üçün lazım olan gərginliyin həcmini və intensivliyini
Məşq prosesinin bütövlüyü nəyə əsaslanır?
b) Müəyyən quruluşa
Məşqin quruluşu nəyi səciyyələndirir?
b) Məşqin komponentlərini, birliyini, ardıcıllığını, qanunauyğunluqlarını
İdmançı turistlərin məşqinin quruluşu nə ilə xarakterizə olunur?
c) Məşq elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsi, məşq yükü parametrlərinin zəruri nisbəti,məşq prosesinin dəyişikliklərə məruz qalması, mərhələlərin müəyyən ardıcıllığı ilə
İdmançı turistlərin məşqinin quruluşu nə ilə müəyyənləşir?
b) Obyektiv qanunauyöunluqları ilə
Vaxt müddəti nəzərə alınmaqla turistlərin məşq prosesi hansı quruluşlarla müəyyən edilir?
b) Mikrostruktura, mezostruktura, makrostruktura
Mikrostruktura nədir?
c) Bir neçə mikrotsiklin birləşməsi
Mezostruktura nədir?
d) Bir neçə mikrotsikli özündə birləşdirən struktura
Makrostruktura nədir?
e) Yarımillik, bir illik , çox illik, böyükməşq tsiklinin strukturu
Mikrotsikillar nəyə əsasən fərqləndirilir?
b) Məşq prosesinin məzmununun xüsusiyyətlərinə görə
Mikrotsikli nə təşkil edir?
b) Bir neçə məşqin birləşməsi
Mikrotsiklin müddəti necə olur?
c) Müxtəlif
Mikrotsikllarda məşqin tələblərindən asılı olaraq hər bir mərhələ necə olur?
b) Müxtəlif
«Uyğunlaşdırıcı» mikrotsikıllar nəyə müvafiq olaraq qurulur?
d) Yarışlara hazırlığa əsasən
Bərpa mikrotsiklları nədən sonra gəlir?
e) Gərgin yarışdan, yüksək yüklü məşq mikrotsiklından sonra
Mezotsikllar nəyin əsasında formalaşır?
b) Müxtəlif tipli mikrotsikllar əsasında
Mezotsiklın hansı tipləri var?
c) Dartıcı, baza , nəzarət-hazırlıq, cilalayıcı, yarışqabağı, yarış, bərpa-hazırlıq, bərpa-saxlayıcı
«Dartıcı» mezotsikl nə ilə səciyyələnir?
b) Məşq yükü intensivliyinin asta artımı ilə
«Dartıcı» mezotsikl adətən hansı məşq tsikli ilə başlayır?
b) Böyük məşq tsikli ilə
«Baza» mezotsikl tipinin hansı növləri var?
c) Çoxnövçünün fiziki inkişaf və fiziki hazırlıq səviyyəsinə görə
Hazırlıq məzmuna görə hansı mezotsikllar var?
b) Ümumi hazırlıq və xüsusi hazırlıq
Hazırlıq məzmununa görə hansı mezotsikllar?
a)ümumi hazırlıq və xüsusi hazırlıq
Məşq tələblərinin istiqamət göstərciərinə görə hansı mezotsikllar var?
С)inkişafetdici və tənzimləyici
Nəzarət-hazırlıq mezotsikli hansı mezotsikllara keçid tipidir?
b)”baza“ v’ yarış
“Cilalayıcı “ mezotsikldan sonra başlanır?
e)nəzarət-hazırlıq
“Cilalayıcı” mezoysikl hansı zərurət yaranan zaman başlanır?
a)hazırlıq qüsurlarının aradan qaldırmaq və təkmilləşdirmək zərurəti
Yarışqabağı mezotsikllar nələr üçün səciyyəvidir?
b)məsul yarışlar
Yarışqabağı mezotsikllar nəyin əsasında qurulur?
с)cari yarışların konkret şəraiti və yarış qanunauyğunluğu
Yarış mezotsikli hansı dövrdə məşqin quruluşunun əsas forması sayılır?
c)yarış
Bərpa-hazırlıq mezotsikli və bərpa-saxlayıcı mezotsikllar hansı mezotsikllar əsasında qurulur?
e)baza və cilalayıcı
Məşqin böyük tsiklində neçə mərhələ seçilir?
b)3
Məşqin böyük tsiklində seçilən mərhələlər hansılardır?
d)hazırlıq,yarış,keçid
İdman forması öz inkişafında hansı fazalardan keçir?
c)qazanılma,mühafizə edilmə,idman formasının müvəqqəti itirilməsi
İdman məşqinin planlaşdırılması nəyə zəmin yaradır?
a)idman təkmilləşməsi sisteminin düzgün təşkili üçün
Düzgün planlaşdırılmış hazırlıq sistemi nələr üçün əsas baza sayılır?
e)turistlərin yüksək naliyyət qazanması
Planlaşdırmanın hansı növləri vardır?
b)prespektiv,illik,əməli
Prespektiv,illik və planlar nəyə uyğun tərtib olunmalıdır?
c)standartlara
Planlarda nələr dəqiq və aydın şərh edilməlidir?
b)məqsəd və vəzifələr
Planlaşdırma zamanı əsas şərt nədir?
a)sənədlərin düzgün tərtib olunması və uçotun dəqiq aparılası
Planlaşdırmanın əsas sənədləri hansılardır?
a)tədris planı,tədris proqramı,tədris prosesinin qrafiki,iş planı,məşğələ cədvəli və həftəlik tsiklin planı,jurnal,çoxnövçünün gündəliyi
Prespektiv plan neçə il üçün nəzərdə tutulur?
c)4
Prespektiv plan nəyi təyin edir?
b)illər üzrə məşq prosesinin ümumi quruluşunu
Prespektik planda hansı bölmələr öz əksini tapır?
e)hər il üçün qarşıya qoyulan vəzifələr,tətbiq edilən metod və vasitələr,məşq yükünün dinamikası,hazırlığın mərhələləri və onun müddəti,yoxlama normativləri,pedeqoji-həkim nəzarəti,nəzəri,əxlaqi və iradi hazırlığın əsas məsələləri,maddi-texniki təminat
İllik plan nəyin əsasında tərtib edilir?
a)prespektiv plan
İllik plan hansı bölmlərdən ibarətdir?
b)Ötən ildə komandanın hazırlığının və nəticələrinin analizi , qarşıdakı il üçün komandanın hazırlığının məqsədi və vəzifələri, məşq prosesinin planlaşdırılması, əsas yarışların planlaşdırılması, nəticələrin planlaşdırılması, pedaqoji-həkim nəzarəti 
Əməli Plan nəyin əsasında tərtib olunur?
c) İllik plana əsasən
Əməli planın əsasını nə təşkil edir?
b) Həftəlik mikrotsikller
Əməli planda nələr öz əksini tapmışdır?
d) Məqsədyönlülük , günlər üzrə məşq yükünün dəyişmə dinamikası, çoxnövçülüyün hərəkətləri üzrə məşq günlərinin müəyyənləşdirilməsi,məşqin metod və vasitələrinin təyin olunması
Proqram materealı nəyə əsasən bölünür?
d) Hazırlıq prosesinə əsasən
Təlim-məşq məşğələləri təşkil olunarkər məşğul olanlar üçün ilk növbədə nə yaradılmalıdır
b) Şərait
Məşğələlərin uçotunu aparmaq üçün əsas uçot sənəti hansıdır
b)Məşğələ jurnalı
İdmançı Turistin hazırlıq səviyyəsinə nəzarət etmək üçün əsas uçot sənədi hansıdır?
b)Turistin gündəliyi
İllik məşq prosesinin hansı dövrləri var?
b) Hazırlıq, yarış, keçid
İdman Turizmində hazırlıq dövrünün müddəti nə qədərdir?
b) 7-8 ay
İdman Turizmində yarış dövrünün müddəti nə qədərdir?
c) 7-8 ay
İdman Turizmində keçid dövrünün müddəti nə qədərdir?
b) 1 ay
Dövrlərin müddətinə əsaslı təsir göstərən nədir?
d) İdman təqvimi
Hazırlıq dövrü hansı mərhələlərə ayrılır?
a)Ümumi hazırlıq, xüsusi hazırlıq.
Hazırlıq dövrünün hazırlıq mərhələsinin əsas məqsədi nədir?
b)İdman formasını formalaşdıran bazanın yaradılması,təkmilləşdirilməsi
Hazırlıq dövrünün xüsusi hazırlıq mərhələsinin əsas məqsədi nədir?
b)İdman formasının formalaşması
Yarış dövründə təşkil olunan tədris yarışları hansı xarakteri daşıyırlar?
b)Nəzarət-hazırlıq və daha məsul yarışlar üçün uyğunlaşdırıcı
Keçid dövrünün əsas məqsədi nədir?
b)Fəal istirahət vasitəsi ilə artıq məşq və yarışların orqanizmdə yaratdıqları gərginliyin qarşısını almaq
Keçid dövrü hansı mezotsikllar əsasında qurulur?
b)Bərpa-saxlayıcı, bərpa-hazırlıq
İdman turizmində idman məşqi çoxillik proses kimi qurulduqda nələri əhatə etməlidir?
b)Yaş dövrlərini 
Çoxillik məşq prosesinin mərhələləri hansıdır?
b)İlkin idman hazırlığı, ilkin ixtisaslaşma “dərinləşmiş” idman kamilləşməsi, “idmanuzunömürlülüyü”
İlkin idman hazırlığı mərhələsi hansı yaşlardan başlayır?
b)Məktəbyaşlarından
İlkin ixtisaslaşma nədən asılıdır?
b)İdman turizminin xüsusiyyətlərindən
İlkin ixtisaslaşma mərhələsinin əsas vəzifələri hansılardır?
b)Gələcək nəaliyyətlərə
etibarlı zəmin qoymaq,orqanizmin hərtərəfli inkişafını təmin etmək, çoxnövçülərin funksional imkanlarının səviyyəsini yüksəldmək,idman ustalığının əsaslarını formalaşdırmaq
“Dərindən təkmilləşmə” mərhələsinin yaş sərhəddi hansı yaşları əhatə edir?
b) 17-20 yaşdan 35-40 yaşadək
“Dərindən təkmilləşmə” mərhələsi nə ilə səciyyələnir?
b) İdmanla məşğul olmağın əlverişliliyi , idman bacarıqlarının formalaşması, ustalıq səviyyəsinin yüksək olması
“Dərindən təkmilləşmə” mərhələsində nələr əhəmiyyətli dərəcədə artır?
b) Fiziki , texniki-taktiki, psixoloji hazırlıq
“İdmanuzunömürlülüyü” mərhələsi necə xarakter daşıyır?
b)Fərdi
“İdmanuzunömürlülüyü” mərhələsinin məzmunu hansı xüsusiyyətə malikdir?
b)Fəal-sağlamlaşdırıcı
“İdmanuzunömürlülüyü” mərhələsində məşq prosesi əsasən nələrə tabe olur?
d)Həyat fəaliyyətinin ümumi rejimi elementlərinə
İdman turizminin tədrisində hansı texniki vasitələrdən istifadə olunur?
b) Komputer, video proektor
Topoqrfya tədrisində hansı vasitələrdən istifadə olunur?
b) Kurvimetr, kompas
Keçidlərin təşkilinin tədrisində istifadə olunan vasitə hansıdır?
b) Kəndir, karabin
Məktəblilərin illik təqvimində hər ay neçə turist tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır?
b) 1-2
Məktəb illik proqramında turizm bölməsinin tədris işinə neçə saat ayrılır?
b)144 saat
Məktəbli turistlərin yürüşünün keçirilməsi neçə mərhələdən ibarətdir?
b) 3
Məktəbdə turizm-diyarşünaslıq üzrə iş planını kim təsdiq edir?
b) Məktəbin direktoru
Təcrübə sahəsində model nədir?
b)Təkrar üçün nümunə
Elmi-tədqiqat sahəsində model nə üçün tədbiq edilir?
c)Ekspermental hissənin öyrənilməsi
Modellər nəyi əks etdirir?
b) Quruluşun və ya funksiyanın üstün xüsusiyyətlərini
İdman sahəsində model tərtib edərkən modelin təsfirinin hansı üsullarından istifadə olunur?
b) məlumat , şifahi, qrafik,riyazi
Məlumat şifahi modeldə nələr təsfir olunur?
b) Bir sistemin elementlərinin bir-birinə münasibəti
Qrafik modeldə nələr əks olunur?
b) Sxem, şəkil, qrafiklər
Riyazi model nəyin əsasında qurulur?
b) Riyazi formulların, rəqəmlərin,tənliklərin
Riyazi modellər nəyi əks etdirir?
b)Bir sistemin hissələrinin və funksional əlaqələrinin
Riyazi modelin əsasını nə təşkil edir?
b) Sistemin elementləri arasında funksional asılılığın yaradılması
Yarış modelində nələr öz əksini tapır?
b)Yarış fəaliyyəti
Uustalıq modelində nələr öz əksini tapır?
b)Fiziki hazırlıq, texniki hazırlıq, taktiki hazılıq
İdman imkanlarının modelində nələr öz əksini tapır?
b)Funksional hazırlıq,psixoloji hazırlıq,morfoloji xüsusiyyət,yaş və idman stajı
Ümumi fiziki hazırlığın modelini tərtib etmək üçün nələr tətbiq olunur?
b) Sınaq normativləri
Xüsusi fiziki hazırlığın modelini tərtib etmək üçün nələr tətbiq edilir?
b) İdman növünə xas olan spesifik xarakterli hərəkətlərdən ibarət yoxlama normativləri
Psixoloji hazırlığın modelini tərtib etmək üçün nəyə malik olmaq lazımdır?
“İdeal idmançı” haqqında təsəvvürə
Məşq modelinin tətbiqi nəyə imkan yaradır?
b)Səmərəliyə
Məşq modellərinin tətbiqi məşqçiyə hansı imkanı verir?
b) hər bir cəhətini inkişaf etdirmək
Elmi tədqiqat işinin aparılması hansı bölmələrə bölünür?
b)Tədqiqata hazırlıq,tədqiqatın aparılması,tədqiqatın nəticələrinin işlənilməsi,ədəbi qrafik tərtibat
Mövzu seçildikdən sonra tədqiqatın nəyi müəyyən olunur?
b) Məqsədi
Tədqiqatın mövzusu necə olmalıdır?
c) Aktual olmalı və müəyyən problemin həllinə yönəldilməlidir
Bunlardan hansı məzmununa görə məşq növünə aid deyil?
d) Şəxsi hazırlıq
İdman turist bölmələrində hazırlıq mərhələləri neçə qrupa bölünür?
c) 4 qrupa
Bunlardan hansı yaş qrupu idman turist hazırlığına aid deyil
c) 5-7
Turizmdə idman məşqinin idarə olunmasının obyekti nədir?
b) Turistin davranışı,fiziki hazırlıq səviyyəsi
Məşq prosesinin idarə olunmasının məqsədi nədir?
b)Turistlərin davranışının optimallaşdırılması, yüksək idman nəticələrinin əldə edilməsini təmin edən hazırlığın inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
məşq prosesinin idarə olunmasının hansı növləri var?
b) Mərhələli ,cari, əməli
Mərhələli idarə etmə nəyə istiqamətləndirilir?
c)Məşq prosesinin böyük quruluşunun yaradılmasında hazırlığın müvafiqliyinə
Cari idarəetmə nəyi təmin edir?
b)Mikro və mezosilsilələrdə,yarışlarda davranışın müvafiqliyinə
Əməli idarəetmə nəyə yönəldilir?
b) Hərəki fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə orqanizmin reaksialarının uyğunlaşmasına
Cari idarə etmənin imkanlarının reallaşdırılması neçə yolla həyata keçirilir?
b) İki yolla
Seçmə neçə mərhələdə aparılır?
b)3
Seçmənin birinci mərhələsinin əsas məqsədi nədir?
b) Yeniyetmələrdə poliatlomla məşqul olmağa maraq yaratmaq
Seçmənin ikinci mərhləsinin əsas məqsədi nədir?
b) Məşğul olmaq istəyənlərin fiziki inkişaf və fiziki hazırlıq səviyyəsi müəyyən olunur
Seçmənin üçüncü mərhələsinin əsas məqsədi nədir?
b) Yeniyetmələrin məşq tapşırıqlarının nə dərəcədə yerinə yetirmələri, məşqlərə münasibətlərin, bacarıq və vərdişləri üzə çıxır
Seçmənin hansı mərhələsinin göstəricilərinə əsasən məşğul olmaq istəyənlər qruplarda komplektləşdirilir
b) üçüncü
Seçmənin hansı mərhələsi ən uzun davam edəndir?
c) üçüncü
Seçimin üçüncü mərhələsində nə formalaşır?
b) Fərdi-taktiki bacarıqlar
Seçim zamanı anket vasitəsilə nələri müəyyən etmək olar?
b) Məşğul olmaq istəyənlərin maraq dairəsini, ideallarını, psixoloji keyfiyyətlərini
Marşrutda gecələmək üçün düşərgə nə vaxt salınır?
b) Gün batana 2-3 saat qalmış
Hansı yer düşərgənin salinması üçün təhlükəsizdir?
c) açıq , mənzərəli və quru yer
İdman yürüşlərində ağırlıq çəkisinə görə (kq) hansı çadırlardan istifadə məsləhətlidir?
b) -3.5 kq
Dağ turist ayaqqabılarının çəkisi neçə kq olur?
d) -1.8 : -.25
Düşərgədə turist çadırını qurarkən giriş hansı istiqamətdə olmalıdır?
d) Şərq
Yaz-Payız aylarında düşərgənin salınması hansı ərazidə daha təhlükəlidir?
d) Çay vadilərində
Hakimlərin hazırlanması seminarı neçə saatlıq proqramı əhatə edir?
e) 40
Hakimlərin hazırlanması seminarını keçirmək üçün hansı tədris sənətləri hazırlanmalıdır?
c) Tədris planı , tədris planına keçirilmə qrafiki , tematik plan
Hakimlərin hazırlanması seminarını qurtardıqdan sonra nə təşkil olunur?
c) Xüsusi komissiya
Hakimlərin hazırlanması seminarını qurtardıqdan sonra təşkil olunan xüsusi komissiyanın tərkibi neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?
b) ən azı 3 nəfər
Hakimlərin hazırlanması seminarı qurtardıqdan sonra təşkil olunan xüsusi komissiyanın vəzifəsi nədir?
c) Seminarın iştirakçılarından imtahan qəbul etmək
Seminar qurtardıqdan sonra imtahanın nəticələrinə əsasən imtahan komissiyası hansı sənədi tərtib etməlidi?
b) Akt

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol