BTNM

1. Çeviklik nədir?

- yeni hərəkəti tez mənimsəmək və hərəki fəaliyyəti gözlənilmədən dəyişən şəraitə uyğun qurmaq


2.Elastiklik nədir?

- Hərəkəti böyük amplituda  ilə yerinə yetirmək qabiliyyətidir.


3.Oynaqların mütəhərrikliyi hansı fomalarda təzahür edir?

- fəal, qeyri-fəal


4.Oynaqların mütəhərrikliyi nədən asılıdır?

- Əzələ və bağların elastikliyindən


5.Elastikliyin hansı növləri var?

-fəal, qeyri fəal


6.Seçilmiş fəaliyyətə görə inkişaf etdirilən dözümlülük qabiliyyəti necə adlanır?

- xüsusi dözümlülük


7.Əzələlərin əksəriyyətini işə qoşmaqla uzun müddət orta səviyyədə məşq etmə qabiliyyəti necə adlanır?

-ümumi dözümlülük


8.Sürət nədir?

- hərəkətin minimum vaxt ərzində yerinə yetirmək qabiliyyəti


9.Dözümlülüyün hansı növləri olur?

- Sürət dözümlülüyü, qüvvə dözümlülüyü


10.Hərəkət reaksiyasının növlərinə aiddir?     

-  Sadə və mürəkkəb


11.Qüvvə nədir?

- Müqaviməti dəf etmək yaxud əzələ gərilməsi hesabına müqavimətə qarşı fəaliyyət göstərmək


12.Hansı qüvvə növləri var?

-mütləq qüvvə, nisbi qüvvə


13.Qüvvə nə ilə ölçülür?

- dinamometrlə


14.Qüvvə hansı formalarda təzahür edir?

– dinamik, static


15.Dinamik qüvvə hansı rejimdə təzahür edir?

- dəfedici və güzəştə gedən rejimdə


16.Qüvvənin static vəziyyətdəki təzahürünün əsas əlaməti nədir?

- əzələlərin uzunluğunun dəyiməsi


17.Surət qabiliyyəti nədir?

- müəyyən hərəkət fəaliyyətnə minimal vaxt sərf etmək qabiliyyətidir


18.Sürəti xarakterizə edən amillər hansılardır?

- hərəkət reaksiyasının gizli vaxtı, tək hərəkətə sərf edilən vaxt, hərəkət tezliyi


19.Qüvvənin dinamik təzahürü hansı rejimdə baş verir?

- dəfedici, güzəştəgedən


20.Qüvvənin statik təzahürü hansı rejimdə baş verir?

- izometrik


21.Qüvvə artımına səbəb olan nədir?

-Kütlənin çoxalması


22.Surətlə qüvvənin nə kim əlaqəsi var?

–hərəkətin sürəti artdıqda qüvvə azalır


23.Partlayış qüvvəsi nə ilə müəyyənləşdirilir?

- az vaxtda daha çox qüvvə təzahür etdirmək bacarığı ilə


24.Xüsusi qüvvə hazırlığında həll olunan vəzifələr nədən irəli gəlir?

- idman növlərinin spesifikliyindən


25.Sürətin meydana çıxması formaları hansılardır?

-hərəkət reaksiyaının gizli halda olduğu vaxt


26.Peşə tətbiqi bədən tərbiyəsinə aiddir?

- istehsal tətbiqi və hərbi tətbiqi


27.Fiziki kamillik nədir?

– insanın ahəngdar fiziki inkişafı və hərtərəfli fiziki hazırlığı                                                    


28.Azərbaycan fiziki tərbiyə sisteminn normative əsaslarına aiddir?

- vətənin müdafiəsinə hazıram, vahid idman təsnifatı


29.Əxlaq tərbiyəsində istifadə olunan metodlara aiddir?

- inandırmaq, əyani misallar


30. Estetik tərbiyədə tətbiq olunan metodlara aiddir?

- söz metodu, əyanilik metodu


31.Fiziki terbiye prosesinde sagirdlerin  emek  terbiyesine daxildir?

-emeyin vacibliyine inam yaratmaqla emek fealiyyetinde lazim olan bacariq ve verdislere yiyelenmek


32.Fiziki terbiye hansi terbiyelerle qarsiliqli elaqe teskil edir?

-zehni,exlaq,emek,estetik


33.Fiziki terbiye prosesinde formalasan menevi keyfiyyetlere aiddir?

-kollektiv qarsisinda mesuliyyet, komandanin ugurlari ile fexr etmek


34.Insanin emek fealiyyetlerine ve daha tez menimsemesine tesir eden amiller aiddir?

-fiziki hereketlerin tesiri ile saglamligin mohkemlenmesi neticesinde ve orqanizmin funksional imkanlarinin genislenmesi ve yeni verdislerin qazanilmasi


35.Fiziki tərbiyə prosesində məşğul olanların sadə əmək əməliyyatlarına aiddir?

- alətlərin qurulmaı, məşğələ yerinin tənzimlənməsi, inventarların hazırlanması


36.Fiziki tərbiyədə formalaşan estetik tərbiyənin mahiyyəti nədən ibarətdir?

-gözəlliyi hiss etmək və qiymətləndirmək bacarığından


37.Fiziki tərbiyə ilə əqli tərbiyə arasında hansı növ əlaqə var?

- dolaysı ilə birbaşa


38.Fiziki tərbiyə təliminin hansı mərhələləri var?

- hərəki fəaliyətlə tanışlıq, öyrənmə, hərəki fəaliyyətin təkmilləşməsi


39.Hərəki bacarıq nədir?

- fiziki hərəkətəri şüurla idarə etmək qabiliyyətidir.


40.Hərəki vərdiş nədir?

- hərəkətləri avtomatik surətdə yerinə yetirmək qabiliyyətidir


41.Fiziki hərəkətlərin texnikası dedikdə nə başa düşülür?

- texnika hərəkət fəaliyyətinin ən səmərəli üsulla yerinə yetirilməsidir


42.Fiziki hərəkətlərin təsnifatı nədir?

- Müəyyən əlamətlərə görə hərəkətlərin qruplara bölünməsi


43.Təlim prosesinin mərhələləri hansılardır?

- tanışlıq, öyrətmə, təkmilləşmə


44.Fiziki tərbiyə təliminin tanışlıq mərhələsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- öyrənilən hərəkəti düzgün yerinə yetirmək üçün məşğul olanlarda hərəkət fəaliyyəti haqda təsəvvürün yaranması


45.Fiziki tərbiyə təliminin öyrənmə mərhələsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- hərəki bacarığın formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi


46.Hərəki fəaliyyətin təkmilləşmə mərhələsinin vəzifələri nədən ibarətdir?

- hərəki  vərdişlərin təkmilləşməsi


47.Fiziki tərbiyədə elmi -tədqiqat işləri  hansı üsullarla aparılır?

- pedoqoji eksperiment, pedaqoji müşahidə


48.Pedaqoji eksperiment nədir?

- hər hansı bir pedaqoji amili öyrənmək üçün planlı surətdə təlim-tərbiyə prosesinə müdaxilə etmək


49.Pedaqoji müşahidə hansı üsullarla aparılır?

- protokollaşdırma, videoçəkiliş, səsyazma


50.Bədən tərbiyəsinin komponentlərinə aiddir?

- baza bədən tərbiyəsi, idman, fon bədən tərbiyəsi


51.Hereketleri qeyri-avtomatik idare etmek qabiliyyeti nece adlanir?

-hereket bacarigi


52.Hereketleri avtomatlasmis formada yerine yetirmek qabiliyyeti nece adlanir?

-hereket verdisi


53.Verdisler neyin esasinda yaranir?

-bacariqlarin


54.Musbet kocurulme nedir?

-evveller yaranmis verdislerin yeni hereketin daha tez menimsenilmesine komek etmesi


55.Menfi kocurme neyin esasinda bas verir?

-yeni hereketin menimsenilmesine engel toreden verdisin


56.Verdislerin musbet kocurulmesinde hansi merhelede daha cox istifade olunur?

-hereketin oyrenilmesi dovrunde


57.Fiziki hereketlerin tesirini mueyyen eden amiller

-elmi,metodik, meteroloji, maddi,  sanitar-gigiyenik


58.Nece cur texnika olur?

-ferdi,standart


59.Hereki fealiyyet telimi hansi ardiciliqla gedir?

-bacariqlarin yaranmasi,verdislerin yaranmasi, yuksek seviyyeli hereki bacariqlarin yaranmasi


60.Hereki bacariqlarin xarakterik elametleri?

-hereketler avtomatik deyil ve onlar suurla idare olunurlar


61.Hereki verdislerin xarakterik elametleri?

-hereketlerin avtomatik qaydada icra olunmasi


62.Verdislerin kocurulmesinin hansi novleri olur?

-menfi,musbet


63.Azerbaycan fiziki terbiye sisteminin esas istiqametleri?

-umumi fiziki hazirliq,peseyonumlu fiziki hazirliq,idman istiqameti


64.Menimsenilmenin hesaba alinmasi neyin esasinda mueyyen edilir?

-bilik,bacariq ve fiziki inkisaf seviyyesinin


65.Fiziki terbiyenin esas mezmunu neden ibaretdir?

-fiziki hereketlerin telimi, fiziki keyfiyyetlerin terbiyesi


66.Fiziki hazirliq hansi hisselerden ibaretdir?

-umumi fiziki hazirliq, xususi fiziki hazirliq


67.Fiziki inkişafı karakterize eden esas gostericiler hansilardir?

-beden qurulusunun gostericileri, saglamliq gostericileri,fiziki keyfiyyetlerin gostericileri


68.Fiziki terbiyede gigiyena amilleri hansilardir?

-rejim,qidalanma,sexsi ve ictimai gigiyena


69.Hereket texnikasi hansi fazalardan ibaretdir?

-hazirliq fazasi, esas faza, yekun faza


70.Fiziki terbiye nezeriyyesi elminin banisi kimdir?

- I.Lesqaft


71.Fiziki terbiye teliminin merheleleri?

-tanisliq,oyretme,tekmillesme


72. Sürət hansı metodlarla inkişaf etdirilir?

- yarış, fasilə, təkrar


73. Fiziki tərbiyənin hansı vəzifələri var?

- sağlamlaşdırıcı, tərbiyəvi, təhsil


74. fiziki tərbiyə sisteminin prinsipləri hansılardır?

- şəxsiyyətin hərtərəfli və hormonik inkişaf prinsipi, fiziki tərbiyənin əmək və müdafiə ilə sıx əlaqəsi prinsipi, sağlamlıq istiqaməti prinsipi


75. Bədən tərbiyəsinin hansı funksiyaları var?

- spesifik funksiyaları, ümumi funksiyaları


76. Bədən tərbiyəsinin inkişaf etməsi cəmiyyətin hansı sahələrinin inkişaf səviyyəsindən asılıdır?

- Sosial və iqtisadi inkişaf səhəsindən


77. fiziki tərbiyəninin vasitələri hansılardır?

- fiziki hərəkətlər, təbiətin sağlamlaşdırıcı qüvvələri, gigiyena amilləri


78. Fiziki tərbiyənin əsas və spesifik vasitəsi nədir?

- fiziki hərəkətlər


79. Bədən tərbiyəsi dərsləri hansı hissələrdən ibarətdir?

- hazırlayıcı, əsas, tamamlayıcı


80. Bədən tərbiyəsi dərslərinin təhsil vəzifələrinə aiddir?

- öyrənilən hərəkətlər üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi


81. Bədən tərbiyəsi dərslərinin tərbiyə vəzifələrinə aiddir?

- fiziki keyfiyyətılərin tərbiyə edilməsi, intziam, özünə inam və vətənpərvərlik kimi keyfiyyətlərin aşılanması


82. Bədən tərbiyəsinin funksiyalarına aiddir?

- spesifik funksiya, ümumi funksiya


83. Dinamiklik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

- tələblərin tədricən artırlması


84. Azərbaycanda fiziki tərbiyə sisteminin vəzifələrinə aiddir?

- sağlamlıq, təhsil, tərbiyə


85. Yüksək səviyyəli hərəki bacarıqların xarakterik əlamətləri?

- hərəkətlərin qeyri standart vəziyyətlərdə yerinə yetirilməsi


86. Məktəbdə fiziki tərbiyənin əsas forması nədir?

- dərs


87. Yeni materialın öyrənilməsi tipli dərslərin məqsədi nədir?

- proqramda nəzərdə tutulan yeni hərəkət və taktiki üsullarla tanışlıq


88. Yoxlama dərslərinin məqsədi nədir?

- mənimsənilmənin müəyyən edilməsi


89. Məktəblilərin fiziki tərbiyəsi hansı formalarda aparılır?

- dərs, dərsdənkənar, məktəbdənkənar


90. Məktəblilərin fiziki tərbiyəsinin sağlamlıq vəzifələrinə aiddir?

- qamətin düzgün formalaşdırılması, ürək damar və tənəffüs sistemlərinin inkişaf etdirilməsi, mübadilə proseslərinin formalaşdırılması, sinir sisteminin möhkəmləndirilməsi


91. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası hansı elm və tədris fənləri ilə əlaqə əşkil edir?

– pedaqogika psixologiya, biologiya, fəlsəfə


92. Dərsin sıxlığının növləri?

- dərsin ümumi sıxlığı, dərsin motor sıxlığı


93. Məktəbyaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsinin sağlamlıq vəzifələri nədən ibarətdir?

-Orqanizmin hormonik inkişafını və fiziki keyfiyyətlərin optimal səviyyəsinin təmin edilməsi


94. məktəbyaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsinin təhsil vəzifələri nədən ibarətdir?

- şagirdləri həyat üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmaq


95. Məktəbyaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsində hansı keyfiyyətlər formalaşdırlır?

- vətənpərvərlik, şüurlu intizam, qətiyyət, əməksevərlik


96. Fiziki tərbiyə təliminin metodları hansı qruplara ayrılır?

- sözdən istifadə metodları, əyani mənimsəmə metodları, praktik metodlar


97. Fiziki tərbiyə təliminin praktik metodları hansılardır?

- oyun metodu, yarış metodu


98. Fiziki tərbiyə təliminin sözdən istifadə metodları hansılardır?

- danışıq, təsvir, əmr


99. Fiziki tərbiyə təliminin əyani məimsəmə metodları hansılardır?

- göstərmə, nümayiş


100. Fiziki tərbiyə metodları hansı qruplardan ibarətdir?

-  spesifik metodlar, ümumpedaqoji metodlar


101. fiziki tərbiyə təliminin  spesifik metodları hansılardır?

- oyun metodu, yarış metodu


102. fiziki tərbiyə təliminin ümumpedaqoji metodlaı hansılardır?

- söz metodu, əyanilik metodu


103. məktəb dərslərnin hansı tipləri olur?

- giriş dərsləri, yeni bacarıq və vərdişlər yaradan dərslər, qazanılmış bacarıq və vərdişləri möhkəmləndirən dərslər, qarışıq dərslər, yoxlama dərslər


104. Məktəbdə fiziki tərbiyə işlərinin əsas təşkili forması nədir?

-Bədən tərbiyəsi dərsləri


105. Dərs günü rejimində keçirilən bədən tərbiyəsi tədbirləri hansılardır?

- dəsə qədər gimnastika, bədən tərbiyəsi dəqiqələri, böyük tənəffüslərdə təşkil olunan bədən tərbiyəsi,  tədbirləri


106. Dərsin əlamətləri hansılardır?

- məşğul olanların daim eyni heyətdə olması, dərs cədvəlinin və müəllimin olması


107. Bədən tərbiyəsi dərsinin motor sıxlığının hansı növləri olur?

- ümumi sıxlıq, motor sıxlığı


108. Gigiyenik amillərə aiddir?

- gündəlik rejim, qidalanma, ictimai və şəxsi gigiyenik


109. Fiziki tərbiyənin metodların aiddir?

–spesifik metodlar, ümumpedoqoji metodlar


110. Dərsin əlamətlərinə aiddir?

–məşğul olanların eyni heyətdə olması


111.  Müstəqil məşğələlər nə üçün keçirilir?

- öyrənilən hərəkətləri möhkəmləndirmək və fiziki keyfiyyətləri inkişaf etdirmək üçün


112. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyə və metodikası tədris fənni kimi hansı hissələrdən ibarətdir?

- fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi, fiziki tərbiyənin metodikası


113. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyə və metodikasına aid olan əsas anlayışlara aiddir?

- bədən tərbiyəsi, fiziki tərbiyə, idman


114. Fiziki tərbiyənin istiqamətlərinə aiddir:

- ümumi fiziki hazırlıq, peşəyönümlü fiziki hazırlıq, idman hazırlığı


115. fiziki tərbiyənin digər tərbiyələrlə əlaqəsi:

- əqli, əxlaq, əmək, estetik


116. Azərbaycan fiziki tərbiyə sisteminin əsasları:

- ideoloji, elmi-metodiki, proqram-nomativ, təşkilati


117. Fiziki tərbiyə təlimində hansı prinsiplər tətbiq olunur?

- Şüurluluq və fəallıq, əyanilik, sistematiklik, tədricilik, ardıcıllıq, fərdilik


118. Giriş dərsləri əsasən nə vaxt keçirilir?

- dərs ilinin əvvəlində


119. dərs günü rejimində hansı bədən tərbiyəsi sağlamlıq tədbirləri keçirilir?

- dərsə qədər gimnastika, bədən tərbiyəsi dəqiqələri, böyük tənəffüslərdə fiziki hərəkətlər.


120. Fiziki tərbiyə üzrə məktəbdənkənar təşkilatlar hansılardır?

- idman məktəbləri, könüllü idman cəmiyyətləri


121. Fiziki tərbiyədə sözdən istifadə metodları hansılardır?

- komanda, göstəriş, tapşırıq, izah


122. fiziki tərbiyə təlimində əyani qavrayış metodları hansılardır?

- göstərmə, nümayiş, işıq və səs siqnalizasiyası


123. Fiziki tərbiyə təliminin praktiki metodları hansılardır?

oyun, yarış


124. Fiziki tərbiyə təliminin mümumpedaqoji metodları hansılardır?

- söz, əyani mənimsəmə


125. Fiziki tərbiyə üzrə məktəbdənkənar təşkilarlar hansılardır?

– idman məktəbləri, könüllü idman cəmiyyətləri    


126. Fiziki tərbiyədə sözdən istifadə metodları hansılardır?

- komanda, göstəriş, tapşırıq, izah


127.Fiziki tərbiyə təlimində əyani qavrayış metodları hansılardır?

- göstərmə, nümayiş, işıq və səs siqnalizasiyası


128. Məktəbdaxili yarışların xarakteristikası:

- şəxsi yarışlar, komanda yarışları, şəxsi komanda yarışları


129. İbtidai siniflər üçün hansı növ oyunlar səciyyəvidir?

- sadə və az vaxt tələb olunan oyular


130. Hərəkət texnikası nədir?

- hərəkətin daha səmərəli üsulla yerinə yetirilməsi


131. Texnika hansı qaydalarda yerinə yetirilir?

- məşq qaydasında, yarış qaydasında


132. Məktəbdənkənar fiziki tərbiyəni həyata keçirən təşkilatlara aiddir?

- uşaq-gənclər idman məktəbləri, könüllü idman cəmiyyətləri, mədəniyyət və istirahət parkları


133. Məktəbdə bədən tərbiyəsi proqramının quruluşu:

- ibtidai siniflər üçün, orta siniflər üçün, yuxarı siniflər üçün


134. sağlamlıq vəziyyətlərinə görə məktəblilər hansı tibb qruplara ayrılır?

- əsas, hazırlıq, xüsusi tibb qrupları


135. Məktəbdə fiziki tərbiyə işlərinə kim rəhbərlik edir?

- məktəbin direktoru


136. Müvəffəqiyyətin hesaba alınmasında aparılan qeydə alınmalara aiddir:

- qabaqcadan aparılan qeyd , cari qeyd, yekun qeyd


137. Məktəblilərin fiziki tərbiyə təliminin əsas funksiyaları hansılardır?

- sağlamlaşdırıcı tərbiyəvi, inkişafetdirici


138. Bədən tərbiyəsi dərsləri hansı formalarda təşkil edilir?

- frontal, dairəvi, fərdi, qrup halında


139. Məktəbdə fiziki tərbiyənin təşkili formaları hansılardır?

– bədən tərbiyəsi dərsləri, dərsəqədər gimnastika, bədən tərbiyəsi dəqiqələri, sinifdənxaric işlər


140. Məktəblilərin fiziki tərbiyəsinin vəzifələri hansılardır?

- sağlamlıq, təhsil, tərbiyə


141. Fiziki tərbiyədə hansı planlaşdırma növləri var?

- perspektiv, cari, operativ


142. Yoxlama sınağı nə üçündür?

- ayrı-ayrı fiziki keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsinin müəyyən edilməsi, texniki və taktiki hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi


143. Xronometraj nədir?

- hər hansı bir fəaliyyətin yerinə yetirilməsinə sərf edilən vaxtın müəyyən edilməsi.


144. təlim prosesinin mərhələlərinə aiddir?

- ilkin öyrənmə, dərindən öyrənmə, hərəkətin təkmilləşdirilməsi


145. Fiziki tərbiyə üzrə tədris prosesinin əsas formasına aiddir:

- dərs


146. Fiziki tərbiyə üzrə məktəb proqramının materialları hansı bölmələrdən ibarətdir?

- nəzəri, praktik


147. sağlamlıq vəziyyətlərinə görə məktəblilər hansı qruplara bölünürlər?

-əsas qrup, hazırlıq qrupu, xüsusi tibb qrupu


148. Fiziki tərbiyə prosesində hansı nəzarət formaları olur?

– ilkin nəzarət, cari nəzarət, yekun nəzarət


149. bədən tərbiyəsi dərslərinin təşkilati-metodik formaları hansılardır?

- dərsin frontal təşkili, dərsin qrup halında təşkil olunması, dərsin fərdi qaydada təşkili, dərsin dairəvi təşkili


150. Ailədə fiziki tərbiyənin formalarına aiddir:

- gün rejimində bədən tərbiyəsi tədbirləri, müstəqil fiziki hərəkətlər, oyun və gəzintilər


151. Tədris işlərinin mərhələlər üzrə planlaşdırılması:

- illik, yarımillik, gündəlik


152. Operativ planlaşdırmada əsas sənədlər:

- işçi planı, plan- konspekt


153. Uçotun növləri:

- əvvəlcədən uçot, cari uçot, mərhələli uçot, yekun uçot


154 . Fiziki tərbiyə prosesində nəzarətin formaları:

- pedaqoji nəzarət, həkim nəzarəti, özünə nəzarə


155. Fiziki tərbiyə üzrə mənimsənilmənin yoxlanılması hansı formada aparılır?

- əvvəlcədən yoxlanılma, cari yoxlanılma, yekun yoxlanılma.      


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol